Bản đồ địa phương

BAN TUYÊN HUẤN TRUNG ƯƠNG

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, ở và làm việc tại Thôn Thia, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương từ cuối năm 1949 đến cuối năm 1950 và từ giữa năm 1951 đến cuối năm 1953.

Năm 1949, Ban Tuyên truyền Trung ương dời Định Hóa, Thái Nguyên chuyển sang An toàn khu Tân Trào, làm việc trên một quả đồi tại thôn Thia. Tại khu đất dựng trụ sở này, các cán bộ thuộc lớp đầu tiên của ngành Tuyên huấn đã đêm ngày làm việc, vạch kế hoạch tuyên truyền, huấn luyện cán bộ, biên tập bản tin cổ động bộ đội, nhân dân thi đua sản xuất, đánh giặc lập công, xây dựng chính quyền nhân dân. Thời gian này, Ban Tuyên truyền Trung ương được củng cố và phát triển, thành lập thêm Tiểu ban Văn hóa và ra tờ báo “Sinh hoạt nội bộ”. Đồng chí Trần Quang Huy, Chánh Văn phòng Tổng Bí thư được giao phụ trách công tác tuyên truyền và tờ báo Sự Thật.

Cuối năm 1950, để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Ban tuyên truyền Trung ương dời Tân Trào lên Chiêm Hóa.

Ngày 16/4/1951, Ban chấp hành Trung ương ra Nghị quyết về việc thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương gồm các đồng chí: Trường Chinh (Trưởng ban), Phạm Tô, Tố Hữu, Trần Quang Huy, Hoàng Tùng, Xuân Thủy, Lê Quang Đạo, Nguyễn Chương, Nguyễn Khánh Toàn và Minh Tranh, đồng chí Tố Hữu được cử làm Phó ban thường trực, Chánh Văn phòng là đồng chí Nguyễn Công Thành. Ban Tuyên huấn giúp Trung ương về công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, phụ trách báo Nhân dân, báo Cứu quốc, mở lớp ở Trường Đảng.

Giữa năm 1951, Ban Tuyên huấn Trung ương dời Chiêm Hoá trở lại thôn Thia, xã Tân Trào. Đây là nơi cơ quan ở, làm việc lâu nhất trong thời kỳ kháng chiến. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, tháng 5/1950, Ban Bí thư triệu tập Hội nghị huấn luyện toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại hội trường cơ quan Ban Tuyên huấnTrung ương. Đến thăm và nói chuyện với hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh ba vấn đề lớn: “Phải thiết thực, chu đáo trong công việc huấn luyện; phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học; khuyết điểm cần sửa chữa ngay trong việc huấn luyện...” Người nêu ra 6 điểm về cách huấn luyện cần chú ý: “Cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều; huấn luyện từ dưới lên trên; gắn liền lý luận với công tác thực tế; phải nhằm đúng nhu cầu; chú trọng việc cải tạo tư tưởng; lấy những tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin làm gốc, đồng thời phải học nhiều nghị quyết, chỉ thị, luật, lệnh của đoàn thể và Chính phủ...”

 Do yêu cầu của cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ di chuyển lên Kim Quan Thượng. Cuối năm 1953, Ban Tuyên huấn Trung ương dời thôn Thia chuyển đến ở, làm việc tại Kim Quan Hạ để tiện cho việc chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Các thông tin khác

Thông tin liên hệ
Ban Quản lý khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào - xã Tân Trào - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang
Thống kê truy cập

Hôm nay: 21 lượt

Tổng cộng: 529,564 lượt